Όροι Χρήσης.

www.membershiprewards.gr

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

The use of this website implies the full and unreserved acceptance of the Terms of Use, which are applied to the entire content of the site